Apel de selecție

Varianta simpificată

Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă lansarea, începând cu data de 13 noiembrie 2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M6/2A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

      Data limită de depunere a proiectelor este: 13 decembrie 2017.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M6/2A din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” distribuit GRATUIT, la sediul asociaţiei sau se pot descărca de pe site-ul www.galbihor.ro .

      Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei GAL BIHOR, la adresa comuna Borş, satul Borş, nr. 112, judeţul Bihor, de luni până vineri, între orele 08:00 – 12:00.

      Fondurile disponibile.

Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 141.732 Euro.

Fondurile disponibile pentru această sesiune sunt de 141.732 euro.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

      Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa nr. 1 şi Planul de afaceri în  Anexa nr. 2, la Ghidul solicitantului şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.galbihor.ro, secţiunea dedicată M6 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

      Categoriile de beneficiari eligibili

Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

Ø să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Ø să fie persoane juridice române;

Ø să acţioneze în nume propriu;

Ø să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

Ø să aibă studii  minime de 8 ani clase;

Ø să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

o  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008:

•     ca persoană fizică autorizată;

•     ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

•     ca întreprindere familială;

o  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută  50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990:

•     asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

•     asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”)

Ø să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau  întreprinderi  mici, indiferent de forma de organizare economică;

să nu creeze condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

      Date de contact:

Asociaţia GAL BIHOR

417075 Borş, nr. 112

Tel/fax: 0040 – 259 – 316 095

E-mail: galbihor@galbihor.ro

Web: www.galbihor.ro